Скица с виза за проектиране или Скица/Виза

Скица ВизаВиза за проектиране  или скица/виза е писмен документ в българската административна практика, изготвен от съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен устройствен план и подписан от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен имот (УПИ).

След като възложителят е собственик на урегулиран поземлен имот (притежава документ за собственост), той има право да получи виза за проектиране. За да получи визата, е необходимо да подаде писмено заявление до техническата служба на общината. Възложителят подготвя два варианта на заявлението, като единият подава в общината, а на втория екземпляр служителят, който приема заявлението, отбелязва входящия номер и датата на подаване на заявлението. Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Визата за проектиране притежава следните параметри: точно наименование на строежа; име на собственика; документ за собственост; разположение; начин на застрояване и предназначение на строежа; необходими пределно допустими показатели, мерки и разстояния на застрояването; архитектурно-устройствена, екологична, инфраструктурна и друга информация за ползване на водни, енергийни и други ресурси; необходими документи, които трябва да се представят от възложителя за издаване на разрешение за строеж.

Целта на визата за проектиране е да се удостовери, че съществува поземлен имот, който е урегулиран и за който, съгласно действащ подробен устройствен план, са определени граници, размер, характеристики, достъп до имота, предназначение и други. Освен това целта е да се разреши проектиране за урегулирания имот, като се определят начинът и характерът на застрояването му и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство. Визата за проектиране е основание за изработване на инвестиционен проект.

Документите, необходими за издаване на виза за проектиране, са:

  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Мотивирано предложение или скица предложение (ако е необходимо)
  • Нотариално заверени декларации от съседите, при желание за:

 

свързано допълващо застояване по смисъла на чл. 21 ал.2 от ЗУТ

свързано основно застояване по смисъла на чл. 21 ал.4 от ЗУТ

Визата за проектиране важи за срок от 6 месеца. След това е нужно да се презавери.