Техническият проект представлява фаза от проектирането и се изготвя във съотведствие с Наредба 21.05.05.2004г.,  където е записан точно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

DNArchStudio изготвя технически проекти по всички части нужни за издаване на разрешение за строеж. Работим съвместно с проектанти по всички специалности:

 • Архитектура
 • Озеленяване и Благоустрояване
 • Строителни Конструкции – СК
 • Електротехническа – ЕЛ
 • Водопровод и Канализация – ВиК
 • Отопление Вентилация и Климатизация – ОВиК
 • Топлотехническа Ефективност – ТТЕ
 • Оценка за Енергийна Ефективност – ЕЕ
 • Технологична
 • Геодезия – ГЗ
 • Вертикална Планировка – ВП
 • Хладилни Инсталации
 • Пожарна безопастност – ПБ
 • Проект за Безопастност и Здраве – ПБЗ
 • Проект за Управление на Строителни Отпадъци – ПУСО
 • Пътища и Организация на Движението
 • Пожароизвестителни Инсталации – ПИИ
 • Пожарогаситени Инсталации  – ПГИ

Процедурата….

След издаване на скица/виза (разрешение за проектиране) за проектиране от главният архитект на съответната Община, в която се намира вашият имот, се внасят горепосочените проекти или част от тях в зависимост от спецификата и типа на сградата която се проектира. В зависимост от вашето желание има възможност да се изготви т.нар Оценка за Съответствие на Инвестиционен Проект или ОСИП, от лицензирана фирма за строителен надзор. В този случай проектите за вашият обект се внасят в Общината и главният Архитект издава разрешение за строеж  ( РС) в срок от 7 раб. дни. В противен случай всички проекти се разглеждат на Експертен Съвет по Устройство на Територията (ЕСУТ), което отнема между 2 седмици и месец за съгласуване. След което при евентуални забележки, те се коригират от проектанта. След като се одобрят техническите проекти и след като се издаде разрешение за строеж, то се обявява на РДНС за период от 14дни от датата на издаване. (Възложителят трябва да се подпише че е уведомен за издаването на РС)

След като разрешението за строеж влезе в сила, възложителят е длъжен да сключи договор за Авторски надзор по смисъла на чл. 162,ал.2 от ЗУТ с проектанта. След това възложителят сключва договор за строителен надзор с лицензирана фирма за надзор по време на строителство, която “води” документацията на обекта до удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16)

Може да направите вашето запитване чрез нашата онлайн форма:

Всички посочени полета с * са задължителни!