Изготвяне на Подробни Устройствени Планове (ПУП)

DNArch Studio предлага пълно администриране на ПУП, както и изготвяне на всички нужни проекти и схеми. Нужно е само да ни предоставите нужния пакет от документи, за да стартираме процедурата. 

Какво е ПУП?

Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. 

Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние. Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план се подава до председателят на общински съвет към дадената община от собственика на имота или упълномощено лице/фирма.Това е дълга и сложна процедура поради факта, че проектите се съгласуват с множество държавни и общински институции, в които се изчакват съответните срокове.

Кога се прави?

 • при урегулиране на поземлен имот (не земеделски) с цел строителство; (Пример: стари стопански дворове, имоти със сменено предназначение преди 2005г., за които няма ел. и вик трасета.)
 • при промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи
 • при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на непълноти като липса на достъп до даден имот, разминаване между линиите на регулационният план и имотните граници по кадастралната карта
 • при промяна на начина на трайно ползване на имоти с променено предназначение
 • при реална делба на урегулирани имоти

Нужни документи за стартиране

 • документ за собственост
 • скица на имота с координати, придружена с обзорни скици в мащаб 1:5000, 1:10 000, регистър на съседните имоти (издават се от поземлена комисия или от службата по геодезия и кадастър)
 • удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 • писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в случаите които се иска свързано допълващо или основно  застрояване
 • предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 • техническо задание за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.(Изготвя се от наша страна)
 • Нотариално заверено пълномощно, с което ни упълномощавате да ви представляваме пред всички държавни инстанции, които съгласуват ПУП , както и да подписваме и подаваме документи и заявления от ваша страна и за ваша сметка.

След изготвяне на проектите за ПУП, се подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване от Експертен Съвет по Устройство на Територията (ЕСУТ). 

Проектиране

Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектанти/архитект и инженери, които са физически лица с пълна проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Изработват се проекти във фаза ПУП по части:

 • Архитектура-Градоустройство
 • Електротехническа
 • Водопровод и Канализация
 • Пътна
 • Геодезическо заснемане
 • Трасировъчен план

Държавни такси

Таксите, които се заплащат към държавните инстанции са различни за всяка служба.

Таксите за изготвяне на ПУП са в зависимост от вида на процедурата. Най-високи са при промяната на земеделска земя, поради факта че проектите се съгласуват с най-голям брой инстанции. Достигат до 1200-1500 лв. в зависимост от броя на имотите, които са включени в процедурата. Към тази сума трябва да прибавите и крайната държавна такса към Министерство на земеделието и храните, която се изчислява по формула описана в Наредбата за определяне на таксите за промяна на земеделска земя.

Възползвайте се от нашия безплатен Калкулатор за изчисляване на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя към МЗХ