Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да бъдат застроителни и регулационни, по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни, за архитектурно-художествено оформяване на населеното място или части от него, комуникационни, за благоустрояването и други необходими планове.
Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.
Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройтсвен план се подава до председателят на общинснки съвет към дадената община от собственика на имота или упълномощено лице/фирма.Това е дълга и сложна процедура поради факта че проектите се съгласуват с множество държавни и общински инстанции, в които се изчакват съответните срокове.

DNArch Studio предлага пълно администриране на ПУП, както и изготвяне на всички нужни проекти и схеми. Нужно е само да ни предоставите нужният пакет от документи за да стартираме процедурата. За повече информация, можете да направите запитване във формата в долният край на страницата или на нашите телефони за контакт.

 • – при урегулиране на поземлен имот (не земеделски)  с цел строителство;(пример: стари стопански дворове, имоти със сменено предназначение преди 2005г. за които няма ел. и вик трасета)
  – при промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи
  – при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на непълноти като липса на достъп до даден имот,разминаване между линиите на регулационният план и имотните граници по кадастралната карта

  – при промяна на начина на трайно ползване на имоти с променено предназначение
  – при реална делба на урегулирани имоти.

 • – документ за собственост
  – скица на имота с координати, придружена с обзорни скици в мащаб 1:5000, 1:10 000, регистър на съседните имоти (издават се от поземлена комисия или от службата по геодезия и кадастър)
  – удостоверение за наследници при наследствени имоти;
  – писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в случаите които се иска свързано допълващо  или осносвно  застрояване
  – предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
  – техническо задание за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.(Изготвя се от наша страна)
  – Нотариално заверено пълномощно с което ни упълномощавате да ви представляваме пред всички държавни инстанции които съгласуват ПУП , както и да подписваме и подаваме документи и заявления то ваша страна и за ваша сметка.

 • След изготвяне на проектите за ПУП, се подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване от Експертен Съвет по Устройство на Територията (ЕСУТ). Към заявлението се прилагат следните документи:
  Изработения проект за ПУП се съобщава от звеното по Устройство на територията на заинтересуваните лица – съседите. В 14-дневен срок те могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
  В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се приема от общински експертен съвет.
  Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена.
  По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.
  Заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
  В случай, че заповедта за одобряване на подробен устройствен план е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
  Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.
  Когато подробният устройствен план е одобрен, и е на лице Заповед за Удобрението на ПУП от Кмета на дадената Община, собственикът/инвеститорът може да стартира изготвянето на технически проекти за издаване на разрешение за строеж.

  В случай че се променя начина на трайно ползване на земеделска земя,цялата преписка със всички проекти и становища и заповедтта,влязла в сила се изпраща в МЗХ-София или в Областната Дирекция Земеделие за разглеждане от Комисията за Земеделски Земи (КЗЗ) по чл. 17 от ППЗОЗЗ, след което в едномесечен срок, комисията издава Решение с което променя статута на земеделската земя и в което е уточнена таксата за промяна на земеделска земя. Възложителят е длъжен в тримесечен срок да заплати тази такса по банков път, иначе губи правото на промяна.

 • Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектанти/архитект и инженери/, които са физически лица с пълна проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Изработват се проекти във фаза ПУП по части:

  Архитектура-Градоустройство

  Електротехническа

  Водопровод и Канализация

  Пътна

  Геодезическо заснемане

  Трасировъчен план

 • Таксите които се заплащат към държавните инстанции са различни за всяка служба.

  Таксите за изготвяне на ПУП са в зависимост от вида на процедурата.Най високи са при промяната на земеделска земя поради факта че проектите се съгласуват с най-голям брой инстанции. Достигат до 1200-1500лв в зависимост от броя на имотите които са включени в процедурата. Към тази сума трябва да прибавите и крайната държавна такса към Министерство на земеделието и храните, която се изчислява по формула описана в Наредбата за определяне на таксите за промяна на земеделска земя.
  Възползвайте се от нашият безплатен Калкулатор за изчисляване на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя към МЗХ

Може да направите вашето запитване чрез нашата онлайн форма:

Всички посочени полета с * са задължителни!