Настоящият  проект цели проектирането и изграждането на специализирана козевъдна ферма за производство на висококачествено месо и разплодни животни, финансирана от Европейската Програма за Развитие на Селските Райони, под мярка 4.1.- Инвестиции в земеделски стопанства.
Фермата ще се построи  на терен с площ 6.4 дка, разполагащ с необходимата инфраструктура (пътища, електрификация и водоснабдяване) за нормално функциониране на обекта, съгласно зоохигиенните и ветеринарно-медицински изисквания на нормативните уредби.Създаването на козефермата ще се осъществи чрез внос на женски ярета и мъжки разплодници от породата Боер и разширено възпроизводство на стадото до достигане на пълния му капацитет.
Предвижда се в козефермата да се отглеждат 300 бр. животни от породата Боер (Boer). Породата Боер е единствената специализирана месодайна порода кози и едно от най-големите достижения на световната селекция.Създаването на породата е започнало в началото на миналия век в Южно Африканската Република (ЮАР) от фермери от Източната провинция Кейп, които насочват усилията си към селекциониране на кози за месо. Като основа за създаването на породата е използвана разнообразна популация от местни номадски африкански кози, при които в продължение на години е вливана кръв от различни европейски, индийски и ангорски кози. Името й произлиза от холандската дума “Boer”, означаваща “фермер”.

1222 5454545