Клиент / Министерство на Културата

Сградата на ДТ Пловдив е разположена в централната градска част по ул. “Княз Александър I” 38. Същата е част от общ ансамбъл от сгради с обществено-обслужващ характер. В обемът са включени всички необходими основни и обслужващи помещения и зали за нормално функциониране на театъра. Независимо от взаимната им обвързаност, ясно различими са няколко основни, групирани по тяхната значимост зони, обособени в три блока:

  • Камерна зала (не е обект на настоящият проект)
  • Основна сграда с голяма зала със сцена
  • Административно производствена част (не е обект на настоящият проект)

Основните поражения от пожара са нанесени в блока Голяма зала и сцена и засягат всички технологични инсталации обслужващи сцената – горна и долна механизация, елеткро инсталации, металната конструкция, сценичния портал и други архитектурни елементи.

Настоящият технически проект се изготвя във връзка с основен ремонт на сградата, който ще засегне основната сграда и зала на театъра и всички обслужващи помещения към нея. Предстои подмяна на всички вътрешни системи и инсталации с изцяло нови, и привеждането им съгласно действащата нормативна уредба и европейските изисквания. Това решение е прието поради факта, че частичните подмяни реконструкции на инсталации и съоръжения, монтирани в периода 1970-1987 година  не се допускат от сега действащите нормативни актове.

Ремонтът и реконструкцията обхващат само вътрешните помещения и не засягат фасадите и външните пространства около сградата, т.е. няма архитектурни промени по фасадатите, покрива и външният изглед на сградата. За изготвянето на техническият проект има издадена скица с виза за проектиране от подписана от главния архитект на община Пловдив от 18.02.2014г. и ситуационен план от 19.02.2014г., съгласно акт за държавна собственост №5485/23.08.2004г.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

Основната сграда с голямата сцена на театъра е разположена в УПИ V- народен театър, кв.72/нов/,1 3/стар/ , по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив и е проектирана като основна сграда и зала на театъра – следвайки характерната конфигурация на УПИ V-народен театър.

Сградата има няколко входа, като входът за декори и сценично оборудване е от запад, от улица „Найден Геров”. Служебният вход и противопожарно- аварийният изход, са откъм улица „Найден Геров”. Главният вход към фоайето е от централния театрален двор, ориентиран откъм главното влизане към Театъра от ул. „Княз Александър I”, т.е., той се явява като естествена част, оформящ съществуващия вече централен театрален двор – негов завършек. Осигурен е достъп за хора с двигателни увреждания чрез съществуващият асансьор разположен в южната част на вътрешният двор (виж черт. 1)

Сградата е разделена условно на две зони. В първата на различните нива са разположени: фоайе,санитарни възли,главно стълбище,кулоари,зрителна зала, медиатека, ложи. В другата се помещават основната сцена, левият и десен сценичен „ джоб”, обслужващите техническите и инсталационни помещения, площадките за обслужване на сценичната механизация и осветление, шнурбоден.

ОБЕМНО – ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

IMG_0446Кота ±0,00 (главно фоайе,вход)

В южната част на този етаж са разположени главното фоайе на Театъра, което е първото помещение което виждат посетителите на театъра. То е просторно помещение облечено в мозайка по пода и мрамор по стените. Кристални полилеи и дорийски колони облечени в черен мрамор, обогатяват класическата атмосфера. Гардеробът за посетителите е разположен в ляво от централният вход. От дясно е разположено централното (парадно) двураменно стълбище което отвежда зрителите на второто ниво където са кулоарите и входа към голямата зала. На стената на стълбището има стенописи на Йоан Левиев, които обогатяват интериора на фоайето на театъра. Огледално от двете страни на главното стълбище (от изток и от запад), са разположени двете второстепенни стьлбшцни клетки, които обслужват вертикално всички нива на драматичният театър, както и разположената от юг Камерна зала. Те са нейният основен вход и осъществяват комуникационната връзка не само между двете зали (камерна и основна) а също и между сградите на Камерна зала и основната сграда и зала на Драмтичен театър гр. Пловдив.

В контраст с официалната атмосфера и класическият интериор, но отлично позиционирани от гледна точка на денивелацията между вътрешният двор и ул. „Найден Геров”, главното фоайе е обградено от изток с помещенията в които е разположено главното ел. табло. Тази помещения са полу-вкопани и се вентилират от „английският” двор от към ул. „Найден Геров”. От северната част на това ниво и с директна връзка с главното ел. табло, на кота —1,40 са разположени климатичното помещение където се разполагат новите климатични инсталации след демонтажа на старите, които са вече неефективни и не отговарят на съвременните норми и изисквания. Непосредствено до това помещение помещението под сцена в което са разположени инсталациите нужни за въртенето и повдигането на подвижните части от сцената. Подвижните пропадала на оркестрината също са инсталирани на това ниво. Тук са разположени и останалите технически помещения на театъра, които са разположени на няколко различни коти спрямо кота 0,00 на обекта (кота+0,65; +1,40,-5,10). Те ще бъдат обновени, ще бъде положена хидроизолация във всички помещения, които са в директен контакт с почвата, както ще бъда и ремонтирана и освежена циментовата настилка на пода. Стените ще бъдат пребоядисани с латекс. Товарният асансьор за декори ще бъде ремонтиран и пуснат в експлоатация. Склада за декори на кота — 5,10, след изолирането му от влагата ще се използва отново, като по този начин ще се избегне опасното струпване на лесно запалилите декори в сценичните „джобове”. По този начин, и с интегрирането на съвременна пожароизвестителна и пожарогасителна системи ще се намалят рисковете от пожар до минимум, като се гарантира максималната сигурност на зрителите и артистите.

Тези подземни помещения представляват един истински лабиринт под основната сграда на Драматичният театър, и поради лошото им състояние до сега не са били използвани. По този начин театъра дълго време е бил „осакатен” и не е използвал базата си на 100%. След предвидените строителни работи, тези помещения отново ще възвърнат функциите си и пловдивският театър ще оползотворява правилно цялата площ с която разполага.

Тук в тези подземни нива, чрез технически коридори се осъществява връзката между основната сграда на Театъра и административната сграда.

 

 

IMG_0421Кота +4,32 (зрителна зала)

На това ниво в основната сграда на Драматичния театър са разположени фоайе от което се разпределя потока от посетители на две, през левият и десният кулоар, които са разположени огледално на сцената (от запад и от изток). В края на всеки от кулоарите са разположени санитарните възли, съответно мъже в десният кулоар и жени в левият кулоар. Настоящият проект предвижда пълно обновяване на тези санитарни възли и привеждането им по съвременните норми. Всички казанчета на тоалетните ще се заменят с вградени, а моноблоковете ще са от конзолен тип, с цел по- добра и лесна хигиенизация на пода в тоалетните. В началото на левият кулоар с директен достъп от фоайето, се предвижда преустройството на лекарският кабинет в тоалетна за хора с двигателни увреждания. Достъпът до тази кота от хората в неравностойно положение се осъществява чрез вече изградената стълбищна платформа за инвалидни колички намираща се в дясната стълбищна клетка. Помещението на електро техника, се преустройва в бар/бюфет, в който по време на антракт ще бъдат предлагани свежи напитки и „кетъринг” на зрителите. Тази дейност ще се осъществява чрез мобилна количка, оборудвана с хладилен шкаф, директно във фоайето. Храната ще бъде доставяна готова и разфасована на порции преди почивката от съществуващият ресторант в Камерна зала. Намиращата се в непосредствена близост открита тераса ще служи за глътка въздух на зрителите по време на антракта. Тя ще бъде реконструирана с цел подобряване на отводняването и. Ще се поставят на нови отводнителни сифони и преработване на наклоните на подовите настилки. Предвижда се организирането на коктейли след представлението, с артисти и зрители на постановката. Театралният спектакъл ще бъде превърнат в истинско събитие в град Пловдив, гостите ще имат възможността да се запознаят с артистите на по чаша вино след представлението и да доизживеят заедно с тях магията на театъра.

IMG_0425Предвижда се изграждане на нов осветителен мост оборудван с 12 нови съвременни автоматизирани прожектори с възможност да осветяват във всяка посока. Осветителния мост е с квадратна форма и ще бъде архитектурно описан около съществуващият кристален полилей на зрителна зала (виж. черт. №12) Видимата конструкция на осветителният мост ще придаде технологична нотка в иначе класическият интериор на зрителната зала. За структурата му ще се използват готови елементи за сглобяване на фермата от световно известен реномиран производител на сценични съоръжения. Осветителния мост ще е фиксиран за тавана на помещението. Предвижда се възможност да се сваля долу над седалките в залата за ревизия и обслужване на осветителните тела. За реализация на проекта на помещенията над зрителна зала се изгражда метална носеща конструкция на която да се монтират отклоняващите ролки и задвижващата моторедукторна група с барабани за навиване на стоманените въжета .Ще се монтират заключващите механизми и управляващата автоматика на съоръжението, (виж част:Сцен. Механ.)

 

IMG_0437Кота+4,50 (сцена, леви десен джоб)

Основната сцена на Драматичен театър гр. Пловдив е разположена в северната част на основната сграда. В обема в който тя е разположена , се простира дот кота+4,50 до кота +28,70, като в него е инсталирани цялата горна сценична механизация (виж части: сценична механизация и сценично осветление), която се подменя изцяло в следствие на щетите от пожара, както и сценичното осветление, което също ще бъде обновено. За обслужването на горната сценична механизация има съществуващи метални площадки, които се обслужват от метално стълбище (виж черт. 9) В настоящият проект предвиждаме изграждането на нов товарен асансьор, който ще помогне на обслужващият персонал да върши по-ефективно работата си по време на представление и да достига до отделните площадки.

Сцената разполага с две обслужващи помещения „ляв и десен джоб”, в които се разполагат декорите за представленията. Има съществуващ вход/изход за декори и механизация към ул. „Найден Геров”, който също служи и за евакуация. Сцената е оборудвана с шест броя платформи, които може да се намират на сцената или в страничните джобове на сцената в произволна комбинация, това дава възможност за бърза смяна на декори по време на представление. Десният „джоб” е в директна връзка с административната сграда, където са разположени гримьорните и помещението за чакащи артисти (не е обект на настоящата разработка)

Авансцената е мобилна конструкция, която заема площта между главната сцена и салона за зрители. Функционално ангажира обема от Кота 0,00 на сцената до Кота -2,50. Изработена от три части (платформи). Предназначението и е при оперни представления да се разположат музикантите. На Кота -2,50 има технологичен отвор през, който музикантите се качват на оркестрините. Платформите могат да се движат поотделно или заедно, като могат да се фиксират във всяка желана позиция. Когато не се използва авансцената се позиционира на Кота 0,00. Това гарантира избягване на произшествия и падане на хора поради невнимание.

IMG_0433Кота +9,72 (балкон)

На това ниво се разгръща последната част от главните обществени помещения. Тук се осъществява и достъпа до балкона на главната зала който разполага с 127 места. Достъпът до него се осъществява от два разнопосочни входа/изхода, с директен достъп към двете стьлбищни клетки. Съществуващият музей на театралното изкуство (огледална зала) ще бъде преустроен в медиатека. Вътре ще се предоставят в дигитален и интерактивен начин, историята на драматичният театър, пиесите и постановките които са играни през годините. За режисьорите ще имат достъп до цялата информация нужна за реализирането на постановката. Това помещение ще бъде изолирано от коридора който свърза левият и десният кулоар със стъклена витрина с цел по-голямо уединение на хората ползващи медиатеката, както и за контрол на достъпа. По този начин ще се свържат функционално, левият и десният кулоар. Поради липсата на естествена светлина в помещението се предвиждат 3 нови покрини прозореца тип „табакера” .

Съществуващите санитарни възли, обслужващи балкона, се реновират и преустройват. В десният кулоар се обособява витрина (музей) в която ще бъдат изложени костюми от значими театрални постановки. Тази експозиция от своя страна ще бъде предверие на лявата ложата,която ще възвърне първоначалната си функция, да бъде ложа за значими гости на постановките. За целта съществуващата метална стълба, която не отговаря на действащите, конструктивните норми се преработва. В преддверието на ложата се предвижда, преди представление да бъдат поднасяни коктейли и кетъринг за гостите. За дясната ложа се предвиждат същите мероприятия, обособява се собствен санитарен възел, като в допълнение тя е обслужвана и от отделен вход, от към ул. „Найден Геров” и ще приема най-важните посетители.

Съществуващите, озвучителна и осветителна кабина ще се преоборудват с най-съвременни апаратури за командване на озвучителната и осветителната техника.

Предвижда се нова метална стълба за обслужване на подпокривното пространство, която ще спомогне за по-доброто и лесно обслужване на помещенията и инсталациите намиращи се там.

 

IMG_0429

Кота +13,30 и покрив (под покривен инсталационен етаж)

Този етаж ще остане чисто инсталационен и ще „приюти” всички инсталации на сценичното осветление,сценичното озвучаване, новото димерно помещение, както и конструкцията за спускане на новият осветителен мост. Акустичният купол в който е инсталирана конструкцията носеща големият полилей на зрителната зала, вече изпълнява друга функция- бариера между топлият въздух в залата и не отопляваното под покривно пространство. Също през него се обслужват осветителните тела на полилей, които ще бъдат изцяло заменени с светло диодни лампи с цел по-добро и по- енергийно ефективно осветяване на залата.

Покривната дървена конструкция ще бъде частично подменена. Ще се положи нов слой битумна хидро изолация,топлоизолация от каменна вата, както ще бъдат подменени и керемидите на покрива. Дървената конструкция ще се защити от пожар с панели от гипсокартон с устойчивост на пожар 2часа. Ще бъдат изцяло подменени водосточните тръби и улуците, на които също ще бъдат поставени нагреватели против замръзване.

ФАСАДИ

Фасадите на основната сграда са в добро състояние. Има положен слой топло изолация от експандиран поли-стирен. Мазилката и фасадната боя са в добро състояние. Те не са обект на настоящата разработка и няма да бъдат засегнати от ремонта.Външният облик на сградата се запазва напълно. След завършване на строителните работи ще бъдат почистени с водоструйка.

С гореописаните строителни дейности се цели да се възстановят и реновират всички налични помещения и площи от театралният комплекс, които в една или друга степен през годините са се амортизирали и са загубили своето основно,функционално предназначение и са ставали все по- непригодни за използване.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Застроена площ кота –3.70м. –  173.6кв.м.

Застроена площ кота – 1,40м.–  592.5кв.м.

Застроена площ кота ±0.00м. –1259.5кв.м.

Застроена площ кота +4.32м. –1785.9кв.м.

Застроена площ кота +9.72м. –1064.5кв.м.

Застроена площ  /междинни коти и полу нива/– 131.3кв.м.

Застроена площ кота +13.31м.– 899.5кв.м.

Застроена площ кота + 17.45м.– 265.5кв.м.

Застроена площ кота + 20.70м.– 265.5кв.м.

Застроена площ кота + 23.15м. –265.5кв.м.

Разгъната застроена площ  общо  – 6703.3 кв.м.