1. Чертежи:
• план на основите с привързване към съществуващия терен;
• чертежи на фундаменти, подложени на динамични натоварвания от машини;
• кофражни планове при монолитни стоманобетонни конструкции с означени отвори за преминаване на елементите на сградните инсталации и за монтажа на машините и съоръженията, както и означени места на всички закладни части;
• армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции;
• монтажни планове – за строежите със сглобяеми конструктивни елементи с пълна спецификация на монтажните елементи;
• детайли за монтаж на сглобяеми елементи и на закладни части към носещите конструкции по сечения и марки;
• конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолация, акустични конструкции, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;
• конструктивни детайли за осъществяване на връзката между елементи на техническата инфраструктура и инсталациите с елементите на строителната конструкция;
• конструктивно-монтажни чертежи – за строежите, проектирани с метални, дървени и смесени конструкции;
• конструктивно-монтажни детайли;
• специфични детайли на елементите на строителната конструкция.
• монтажни планове на окачени фасади;
• други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения;
• спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни елементи.
2. Обяснителна записка, която съдържа:
• необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към част конструктивна;
• специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за определяне вида на носещата конструкция;
• данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за сеизмичността на района на обекта;
• допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на динамични въздействия;
• съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия;
• описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните теренни и хидрогеоложки условия;
• обосновка и описание на приетата строителна система и конструктивни решения;
• предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се предвиждат;
• специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от особеностите на възприетите конструктивни решения.
• описание на характерни елементи и детайли на конструкцията;
• данни за техническите характеристики на използваните материали;
• описание на техническите условия за монтажа на сглобяемите строителни конструкции.