1. Чертежи:
• структурни схеми на външни и вътрешни електрически мрежи и съоръжения;принципни, еднолинейни схеми на разпределителни табла и схеми на запълване на трансформаторни постове и подстанции;схеми на разположение с нанесени върху тях:
• точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им;
• места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели, изисквани с БДС 1786, могат да се представят и в табличен вид);
• изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри и товари.
• трасета на линиите между разпределителните устройства и консуматорите;
• схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;
• принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и техническите уредби – когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация
• монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи. (това е само във фаза работен проект)
• Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи планове на схемите за разположение на два или повече видове инсталации с близки по вид и устройство градивни елементи и технология за изпълнение.
• При изисквания на заданието за проектиране (договора за проектиране) се изработват детайли в едър мащаб, които уточняват подробностите при монтажа на елементите от нестандартното оборудване. (само във фаза работен проект)
2. Обяснителна записка – съдържа:
• описание на възприетите технически решения;
• описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;
• информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и техническите инсталации, когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;
• данни за общите изисквания от заданието за проектиране, задания от другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта;
• данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;
• описание на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията, оразмеряване на проводните връзки и апаратурата;
• данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;
• данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);
• данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура, осветителни тела, проводници, кабели, технология на изпълнение, вкл. на електрическите линии за управление и контрол на техническите уредби и други технологични процеси);
• данни за слаботоковите инсталации с обосновка на необходимостта от тях за правилното функциониране и охраната на обекта в съответствие с нормативните изисквания, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение;
• данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток – видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение.
• За всеки подобект от външното електроснабдяване (кабелни линии, въздушни линии, преходни кули) или вътрешното електроснабдяване (кабелни линии, разпределителни уредби за средно напрежение, трафопостове), както и за всеки вид електрическа инсталация или уредба се съставят самостоятелни раздели.
3.Изчисления – включват:
• крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници, осветители, които се отразяват в подходящ вид – описателно, таблично или към графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни решения съобразно изискванията за безопасност по чл.169 ЗУТ, определени с нормите за проектиране и техническите спецификации;
• количествени сметки по видове СМР на част електрическа;
• спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи, инсталации и уредби – когато същите не са отразени в съответните чертежи.