Част архитектурна

Част архитектурна на техническия проект определя съдържанието и архитектурно-художествения образ на бъдещия обект (сграда или съоръжение).

Част архитектурна представя решения за:функционално-пространствената композиция на обекта (сградата);
• архитектурно-художествения образ на обекта (сградата);
• вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда;
• създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.
• Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:
• подходящо строително-конструктивно решение;
• решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации;
• оптимално и безопасно протичане на технологичния процес


1. Чертежи:


• ситуационно решение, изработено върху основа от кадастралната карта (кадастралния план) или от действащия подробен устройствен план, в което се посочват точното местоположение на обекта и постигнатите показатели на застрояване;
• разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи параметрите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;
• фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;
• напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки.


2. Обяснителната записка – пояснява функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели – площи, обеми, брой стаи, брой места и др., както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията за :
• носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания
• безопасност при пожар
• хигиена, опазване здравето и живота на хората
• безопасна експлоатация
• защита от шум и опазване на околната среда
• енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение

3. По желание на възложителя допълнително могат да бъдат изработени:


• чертежи на фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждането; фрагменти от елементи на фасадите; характерни архитектурни детайли.
• спецификации на дограма и други материали и изделия;
• количествена сметка за видове архитектурно-строителни работи по уедрени показатели;
• перспективи, аксонометрични изгледи, фотомонтажи
• 3д визуализации, компютърна анимация, макети.