Оценка за съответствие на инвестиционен проект

 При изготвяне на оценка за съответствие е необходимо Възложителя да представи:

 • Документ за собственост

 • Виза за проектиране / оригинал /, при определени случаи, предписани от Закона;

 • Скица, издадена от СГКК / оригинал /;

 • Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

 • Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория (виж категория на строежи по ЗУТ);

 • Предварителни договори с екплоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 • Становище на Министъра на околната среда и водите;

 • Други документи, взависимост от спецификата на строежа.

Оценката за съответствие е условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и за издаване на Разрешение за строеж. Тя се извършва:

 1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;

 2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма – за строежите от първа и втора категория задължително, а за обектите от по-ниска категория по желание на Възложителя.

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на Разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.

Оценка за съответствие на инвестиционния проект обхваща проверка за:

 1. Предвижданията на подробния устройствен план;

 2. правилата и нормативите за устройство на застрояването;

 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;

 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако има такива

 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако има такива

След изготвяне на оценката за съответствие, Възложителят представя писмено заявление за издаване на Разрешение за строеж до главния архитект на Общината, на територията на която се намира строежа.

/ За обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община – проектите се одобряват от Областния управител, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение – от министъра на регионалното развитие и благоустройството /