Строителство в земеделски земи

Въпреки че процедурата за промяна на предназначениeто на земеделски земи е доста бавна и рестриктивна, Държавата все пак прие през 2012г. Наредба 19 за строителство строителство в земеделски земи без промяна на предназначението, която указва условията, реда на застрояване на земеделски земи  за определен вид сгради, описани в приложение към наредбата:

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2

  1. Селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция.
  2. Селскостопански сгради за отглеждане на животни.
  3. Сгради за селскостопански машини.
  4. Резервоари и водоеми.
  5. Силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения.
  6. Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
  7. Хидромелиоративни съоръжения.

 

Практически тези сгради в голямата си част отговарят на нуждите на селскостопанските производители и тази процедура все повече се ползва от много инвеститори. Като се направи анализ на горе цитираните сгради че те обхващат както съхранение на растителна и животинска продукция, така и сгради за отглеждане за животни  и съоръжения обслужващи тези сгради.

Условия и параметри на застрояване

Нужно е инвеститорът да има собственост на земеделска земя в едно землище. Може да притежава различни видове земеделска земя, ниви, овощни градини,пасища. Инвеститорът определя имот или част от имот (в същото землище), в която да застрои. Имотът или частта от имота, обособена за застрояване, може да е максимално 10% от общата площ на земите собственост на възложителят.

Пример: При обща площ на земеделските имоти от  25дка в землище Х, се допуска обособяване на имот с максимална площ от 2,5дка в същото землище Х. Разбира се допуска се и обособяването на по-малък имот за застрояване.

Ако опреденият имот за застрояване е по-голям от 10дка. е нужно да се изготви Подробен Устройствен План (ПУП). Това не е ПУП за промяна на предназначението, а ПУП с който се прецизират параметрите на застрояване (Плътност, КИНТ, Височина),начина на захранване с ток вода, пътен достъп. След влизането му в сила, главният архитект на общината издава скица с виза за проектиране.

В случай, че имота определен за застрояване е по-малък от 10дка., се подават документи директно за скица/виза за проектиране.

И в двата случая се спазват следните норми за застрояване:

плътност на застрояване – до 20 %

интензивност на застрояване (КИНТ) – до 0.4

Застроената площ на помещенията за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м.Сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа. Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м.  Сградите, постройките и съоръженията могат да се разполагат свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверена декларация, като не се допуска отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот. Земеделските земи и определените площи за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът и височината на оградите се определят по реда на чл. 48 ЗУТ.

Документи нужни за стартиране на процедурата

Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя, желае да извърши строителство, се комплектува преписка, която съдържа: нотариални актове и актуални скици на всички земеделски имоти собственост на възложителят в едно и също землище

Тези документи се внасят в Областната Дирекция Земеделие с искане за положително становище за застрояване на земеделска земя.

След получването на този документ се подават нужните документи до Кмета на общината, за издаване на скица/виза за проектиране.Въз основа на искането за случаите на чл. 2, ал. 1, т. 1 (ако имота е по-малък от 10дка), главният архитект на общината издава виза за проектиране, а в случаите на чл. 2, ал. 1, т. 2 (ако имота е по-голям от 10дка), кметът на общината разрешава изработването на подробен устройствен план.

Разрешение за строеж

Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:  документ за собственост на поземления имот; влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране; инвестиционен проект съгласно разпоредбите на чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗУТ; разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, здравен контрол, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението на съответния строеж. Разрешението за строеж се издава за селскостопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в подробния устройствен план, или само за онези от тях, които ще се изграждат като първи етап.

За повече въпроси, разяснения и оферти се обръщайте към нас на електронната ни поща или чрез нашата контактна форма.

Ако сте харесали статията, подкрепете ни като дадете вашия положителен рейтинг или като харесате страницата ни във  Facebook 

Възползвайте се и от безплатния калкулатор за да изчислите лесно и бързо допустимите площи на застрояване