Безплатни услуги

Изпробвайте нашия безплатен калкулатор за изчисляване на таксата към Министерство на Земеделието и Храните за промяна начина на трайно ползване на земеделски земи.

За да изчислите таксата е нужно да знаете следното:

 1. Категорията на вашата земеделска земя (може да проверите категорията от скицата на вашият имот)
 2. Категорията на населено място, в което се намира имота (кликни тук и провери категорията на населеното място)
 3. Нейният бонитетен бал (кликни тук и провери бонитетния бал)
 4. За какъв вид обекти желаете да промените статута (кликни тук и провери категорията на обекта за строителство)

 

За допълнителна информация и за запитване за оферта за пълната процедура за промяна на предназначението, се обърнете към нас.

Пояснения:
ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 6 ОТ ППЗООЗ

 1. търговски обекти;
 2. производствени обекти;
 3. складови обекти;
 4. административни обекти;
 5. курортни обекти;
 6. туристически и спортни обекти;
 7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

 

ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 8 ОТ ППЗООЗ

 1. обекти – публична държавна и публична общинска собственост;
 2. здравни обекти;
 3. обекти на науката, образованието и културата;
 4. обекти на енергетиката и транспорта;
 5. обекти със социално предназначение;
 6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
 7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
 8. обекти на отбраната и националната сигурност;
 9. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
 10. хидромелиоративна инфраструктура;
 11. игрални полета на игрища за голф.

 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БОНИТЕТЕН БАЛ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ЗЕМЯТА

 • Първа категория – над 90
 • Втора категория – 81-90
 • Трета категория – 71-80
 • Четвърта категория – 61-70
 • Пета категория – 51-60
 • Шеста категория – 41-50
 • Седма категория – 31-40
 • Осма категория – 21-30
 • Девета категория – 11-20
 • Десета категория – 0-10