1.Чертежи на сградните водоснабдителни и канализационни инсталации включват:
– планове на подземния (полуподземния) етаж на обекта (подобектите) за водоснабдителната и канализационната инсталации ,с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, машини и други съоръжения, спирателни и противопожарни кранове, контролно-сигнални клапани и арматури на спринклерните и дренчерните инсталации, водоподгряващи бойлери и др. с данни за:
• номерацията на клоновете;
• оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;
• диаметри, дължини и наклони;
• котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата;

– планове на етажите на обекта (подобектите) ) за водоснабдителната и канализационната инсталации, с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план;
– планове и вертикални разрези през съоръжения за повишаване на напора, бойлерни помещения, резервоари и др.;
– вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации;
– аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;
– детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.
– Допуска се съвместното отразяване върху един чертеж на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация ,с означение за оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори и арматури.
– Чертежи за инсталацията за битово горещо водоснабдяване, съгласувано с част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.
– Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи чертежи (планове) на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация с данни за диаметри, наклони, основни арматури към тях и пожарни кранове.
– В чертежите за водопроводните и канализационните инсталации се включват основни данни за инсталациите, дължините на участъците, вида на тръбите и арматурите и оразмерителните водни количества и скорости.
2. Чертежи на външните, вкл. площадковите водопроводни и канализационни мрежи, включват:
• ситуационен план в подходящ мащаб, с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и новопроектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, водни количества, напори и местоположение на ревизионни и други шахти, и ВиК съоръжения;
• надлъжни профили на външните водопроводни и канализационни клонове ,в подбран мащаб, с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;
• планове и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;
• монтажен план за външните водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;
• детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.
• В чертежите за външните водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.
3. Обяснителна записка – съдържа:
изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;
данни за:
• водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
• геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

– обосновка за:
• необходимостта от повишаване на напора;
• необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води;

– данни за водопроводните инсталации с обосновка на:
• избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди, обединена и др.);
• избора на инсталацията за топла вода и обоснавана нужда от циркулация на топлата;
• избраните съоръжения към водопроводната инсталация за повишаване на напора, пречистване и дезинфекция, съхраняване (резервиране), омекотяване, охлаждане, вкл. многооборотно ползване на отпадъчни води, както и за водохващания, ако и това се изисква със заданието за проектиране;
• оразмеряване на инсталацията и крайните резултати от изчисленията;

– данни за канализационните инсталации с обосновка на:
• избора на инсталацията (за битови, дъждовни или технологични води, смесена или разделна) и техническа характеристика на тръбите и елементите;
• начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.);
• необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води;
• предвижданите пречиствателни съоръжения;
• специфичните мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони.

4. Изчисления – включват:
• хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар, и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните инсталации;
• разчетни таблици и графики;
• изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на техническия проект;
• спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;
• количествени сметки по подобекти за инсталациите на сградите и/или за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

1.Чертежи на сградните водоснабдителни и канализационни инсталации включват:
– планове на подземния (полуподземния) етаж на обекта (подобектите) за водоснабдителната и канализационната инсталации ,с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, машини и други съоръжения, спирателни и противопожарни кранове, контролно-сигнални клапани и арматури на спринклерните и дренчерните инсталации, водоподгряващи бойлери и др. с данни за:
• номерацията на клоновете;
• оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;
• диаметри, дължини и наклони;
• котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата;

– планове на етажите на обекта (подобектите) ) за водоснабдителната и канализационната инсталации, с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план;
– планове и вертикални разрези през съоръжения за повишаване на напора, бойлерни помещения, резервоари и др.;
– вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации;
– аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;
– детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.
– Допуска се съвместното отразяване върху един чертеж на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация ,с означение за оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори и арматури.
– Чертежи за инсталацията за битово горещо водоснабдяване, съгласувано с част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.
– Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи чертежи (планове) на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация с данни за диаметри, наклони, основни арматури към тях и пожарни кранове.
– В чертежите за водопроводните и канализационните инсталации се включват основни данни за инсталациите, дължините на участъците, вида на тръбите и арматурите и оразмерителните водни количества и скорости.
2. Чертежи на външните, вкл. площадковите водопроводни и канализационни мрежи, включват:
– ситуационен план в подходящ мащаб, с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и новопроектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, водни количества, напори и местоположение на ревизионни и други шахти, и ВиК съоръжения;
– надлъжни профили на външните водопроводни и канализационни клонове ,в подбран мащаб, с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;
– планове и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;
– монтажен план за външните водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;
– детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.
– В чертежите за външните водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.
3. Обяснителна записка – съдържа:
– изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;
– данни за:
* водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
* геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

– обосновка за:
• необходимостта от повишаване на напора;
• необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води;

– данни за водопроводните инсталации с обосновка на:
• избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди, обединена и др.);
• избора на инсталацията за топла вода и обоснавана нужда от циркулация на топлата;
• избраните съоръжения към водопроводната инсталация за повишаване на напора, пречистване и дезинфекция, съхраняване (резервиране), омекотяване, охлаждане, вкл. многооборотно ползване на отпадъчни води, както и за водохващания, ако и това се изисква със заданието за проектиране;
• оразмеряване на инсталацията и крайните резултати от изчисленията;

– данни за канализационните инсталации с обосновка на:
• избора на инсталацията (за битови, дъждовни или технологични води, смесена или разделна) и техническа характеристика на тръбите и елементите;
• начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.);
• необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води;
• предвижданите пречиствателни съоръжения;
• специфичните мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони.

4. Изчисления – включват:
– хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар, и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните инсталации;
– разчетни таблици и графики;
– изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на техническия проект;
– спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;
– количествени сметки по подобекти за инсталациите на сградите и/или за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.